Príroda
There are no translations available

Obec leží v Podunajskej nížine na nízkom ľavobrežnom vale Dunaja v nadmorskej výške 103 111 m. Južná časť chotára je nivná rovina so starými ramenami, poriečnymi valmi a lužným lesom. Severnú časť chotára tvoria nízke terasy, miestami s viatymi pieskami. Chotár má nivné a lužné pôdy. Prírodný park pri kaštieli Lángovcov bol založený na prelome 19. a 20. stor. Tento historický park bol rekonštruovaný r. 1986 a prevládajú tu listnaté stromy nad ihličnatými, slabo sú zastúpené kroviny. Rastie tu niekoľko vzácnych druhov drevín. Zvyšok parku sa zachoval aj pri kaštieli Szarvassyovcov.