Searching

Nameday

Štvrtok, 30. máj 2024

Dnes má meniny Ferdinand
Zajtra má meniny Petronela

Inquiry

Do these web page appeal to you?
 

Stats

Visitors: 24036725

Prihlásenie


Lost Password?
gonyubannersk.jpg

Aktuality arrow Autonomy arrow Civilná ochrana
Civilná ochrana Print
There are no translations available

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ
(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov)
(aktualizované k 05/2023)
Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom zákonom o civilnej ochrane
obyvateľstva chrániť život, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych
udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Práva a povinnosti v civilnej ochrane
Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na
evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života,
zdravia a majetku.
Fyzické osoby majú právo na vytvorenie podmienok na zabezpečenie prípravy na civilnú
ochranu, ktorej cieľom je umožniť získanie vedomostí v sebaochrane a pomoci iným v núdzi.
Fyzické osoby sú povinné:
- riadiť sa pokynmi orgánov štátnej správy a samosprávy a záchranných zložiek
- riadiť sa pokynmi na ukrytie a evakuáciu
- vykonať opatrenia na ochranu potravín, vody, hospodárskych zvierat a krmív, ktoré vlastnia
alebo im boli zverené
- plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia a na
plnenie sa vopred pripraviť
- vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou ochranou
života, zdravia a majetku
- poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú
- poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na dočasné ubytovanie evakuovaných osôb
- poskytnúť podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní
následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste
Podrobnosti týkajúce sa povinností a oprávnení v civilnej ochrane nájdete v zákone NR SR
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o civilnej ochrane“).
Podrobnosti a ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva je možné
získať na Obecnom úrade Kravany nad Dunajom , so sídlom č.186( 317), 946 36 Kravany nad
Dunajom alebo na tel. č. 0905780391 a na internetovej stránke obce www.kravany.com .
Zverejnené informácie sú v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.
Informácie pre verejnosť sa trvalo zverejňujú na internetovej stránke alebo na verejnej tabuli.
Informácie pre verejnosť zahŕňajú najmä:
 informácie o zdroji ohrozenia,
 informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkoch na postihnutom území a
životnom prostredí,
 nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu
udalosť,
 informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,
 úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,
 podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie, súvisiace s plánom ochrany
obyvateľstva,
 odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných
skutočností.
Informácie o zdroji ohrozenia, o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a
následkoch na postihnutom území a životnom prostredí
1. ŽIVELNÉ POHROMY
1.a) Oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných tokov
Vzhľadom na charakter územia okresu Komárno a vodných tokov prechádzajúcich jeho
územím v okrese Komárno môžu z dôvodu zvýšenia hladiny vodných tokov vznikať malé – lokálne
povodne. V prípade narušenia hrádzí najmä pri riekach Váh a Dunaj je potrebné rátať so
zaplavením nasledovných obcí v okrese:
Západná časť územného obvodu
OÚ v Komárne
Východná časť územného obvodu
OÚ v Komárne
Bodza Iža
Bodza Lúky Kravany nad Dunajom
Brestovec Patince
Čalovec Radvaň nad Dunajom
Číčov Vrbová nad Váhom
Dedina Mládeže
Holiare
Kameničná
Kližská Nemá
Kolárovo
Komárno
Lipové
Okoličná na Ostrove
Sokolce
Trávnik
Tôň
Veľké Kosihy
Zemianska Olča
Zlatná na Ostrove
Miestne záplavy ojedinele môžu vznikať v dôsledku výdatných zrážok najmä počas letných búrok:
 v nižšie položených objektoch na území mesta Komárno (pre obmedzenú kapacitu a
technický stav kanalizačnej siete).
 v zastavaných častiach obcí Pribeta, Dulovce, Svätý Peter, Modrany, Mudroňovo a Bátorové
Kosihy
1.b. Oblasti možných veľkých lesných požiarov
Súvislé lesné porasty väčšieho rozsahu na území okresu Komárno nie sú. Relatívne najväčšia
takáto plocha v okrese je medzi obcami Svätý Peter, Modrany, Pribeta a Bátorové Kosihy
(Pribetský les) s rozlohou asi 18 km2, kde môže vzniknúť plošný požiar.
1.c. Oblasti možného ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín
Oblasť Komárna sa nachádza v seizmicky aktívnej zóne, kde v 18. storočí v rokoch 1763 a
1783 došlo k veľkým zemetraseniam. Menšie otrasy boli zaregistrované i v minulých rokoch.
Mesto Komárno sa nachádza v oblasti ohrozenia 9. stupňa MSK.
V oblasti ohrozenej 8.stup. MSK sa nachádzajú obce: Iža, Chotín, Martovce, Imeľ, Bajč, Svätý
Peter a mesto Hurbanovo - spolu 7 obcí.
V oblasti ohrozenej 7.stup. MSK sa nachádzajú obce: Kližská Nemá, Veľké Kosihy, Okoličná
na Ostrove, Zlatná na Ostrove, Čalovec, Kameničná, Pribeta, Dulovce, Marcelová, Patince, Virt,
Šrobárová, Mudroňovo, Modrany, Bátorove Kosihy, Búč, Moča, Radvaň nad Dunajom, Vrbová nad
Váhom a mesto Nesvady - spolu 20 obcí.
Na území okresu nie je predpoklad vzniku zosuvov pôd, skál, ani lavínového nebezpečenstva.
1.d. Mimoriadne javy poveternostného a klimatického charakteru
Poveternostná charakteristika - Prevládajúci smer vetra v Podunajskej nížine je
severozápadný (315o). Na území okresu sa silnejší vietor vyskytuje v mesiacoch február, marec a
november, väčšinou do 8 – 9. stupňa stupnice (68 – 81 km/h). Vietor so strednou rýchlosťou 100
a viac km/h je na území okresu nie príliš častý jav. Následkami mimoriadnej udalosti môžu byť
polámané stromy, poškodené budovy, hlavne strechy, ako druhotné následky neprejazdné cestné
komunikácie, poškodené odstavené automobily v blízkosti padajúcich konárov a stromov,
poškodené vzdušné elektrické rozvody, výpadky dodávok elektriny a telefónneho spojenia. Celé
územie okresu je približne rovnako ohrozené následkami silného vetra.
Z klimatického hľadiska územie okresu patrí medzi najteplejšie a najsuchšie oblasti
republiky. Priemerná ročná teplota dosahuje 10,2oC. Najteplejším mesiacom je júl. Počet dní v roku
s dennými maximálnymi teplotami nad 25oC (tzv. tropické dni) dosahuje v Hurbanove až 75-80 dní.
Absolútne teplotné maximum na Slovensku bolo namerané tiež v Hurbanove (dňa 20.7.2007 bola
nameraná teplota 40,3o C). Priemerné ročné zrážky sú 400-500 mm a priemerná vlhkosť vzduchu
80 %. Vzhľadom na malú členitosť terénu na území okresu, stupeň ohrozenia extrémne vysokými
alebo extrémne nízkymi teplotami je relatívne rovnaký na celom území.
2. HAVÁRIE
2.a. Oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou
Podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriách je zaradený v okrese 1
podnik – Verejné prístavy a.s. Komárno (toho času objekt prevádzkuje TAM group Komárno s.r.o.)
do kategórie „A“, ktorý manipuluje s pohonnými látkami (nafta, biozložka do nafty). Prevádzka je
dislokovaná na sútoku riek Váh a Dunaj v Komárne. Následkom havárie môže vzniknúť požiar
s následkami nepresahujúcimi areál prevádzky.
2.b. Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok
V okrese Komárno sa nachádzajú dva významnejšie objekty, ktoré ako chladiace médium
používajú amoniak (NH3 alebo aj čpavok) - Zimný štadión Komárno na Alžbetinom ostrove –
prevádzkovateľ Comorra Servis, príspevková organizácia mesta Komárno (6,5 ton) a Heineken
Slovensko a.s. Hurbanovo (10 t, maximálny možný jednorazový únik podľa vyhodnotenia 2,4 t).
Riziká úniku nebezpečných látok zo stacionárnych zdrojov spočívajú v nebezpečí úniku amoniaku
z chladiacej technológie v hore menovaných objektoch, kde oblasti ohrozenia predstavujú kruh
o polomere 200, resp. 1000 m. Ohrozená je iba časť mesta Hurbanovo a mesta Komárno, pričom je
plánovaná iba krátkodobá evakuácia v závislosti od rozsahu a trvania úniku nebezpečnej látky.
2.c. Oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri všetkých druhoch
prepráv
Trasy prepráv nebezpečných látok v okrese Komárno:
 Železničná doprava
- Železničná trať Dunajská Streda – Komárno – Nové Zámky v oboch smeroch
- Železničná trať Maďarsko – Komárno - Nové Zámky v oboch smeroch a
- Železničná trať Nové Zámky - Pribeta - Štúrovo – Maďarsko v oboch smeroch, ktorá pri
obci Pribeta v dĺžke 5 km prechádza aj cez územie okresu Komárno.
Vo väčšine prípadov sa jedná o medzinárodnú prepravu a prepravovaná nebezpečná látka je
najčastejšie chemická látka (amoniak, hydroxid sodný, chlorovodík, benzén, propylén, butadién).
V uplynulom období bolo niekoľko jednotlivých prípadov prepravy radioaktívnej látky železnicou
po trati Nové Zámky - Komárno, väčšinou išlo o veľmi malé množstvá radioaktívnych izotópov
(niekoľko kg). Preprava vyhoreného jadrového paliva sa cez územie okresu Komárno pravidelne
neuskutočňuje.
Ako biologické nebezpečné látky môžu byť napr. prepravované infikované zvieratá alebo
biologický odpad z bitúnkov, z poľnohospodárskych objektov alebo zo zdravotníckych zariadení.
 Pri cestnej preprave sa najčastejšie prepravujú v malých množstvách po trase Nové Zámky -
Komárno a Komárno - Dunajská Streda (cesta I/63 Bratislava-Štúrovo, cesta I/64 Komárno-
Nitra) skvapalnené plyny ako acetylén, kysličník uhličitý, kyslík, dusík, argón.
Následky únikov nebezpečných látok by boli krátkodobé.
 S nehodami v lodnej doprave možno rátať na celom úseku Dunaja v okrese od Číčova po
Kravany nad Dunajom, vrátane prístavu v Komárne a mŕtveho ramena Dunaja pri komárňanskej
lodenici s uzatváracím zariadením.
2.d. Oblasti možného ohrozenia všetkými druhmi dopravy
 Cestná doprava
Rizikové cestné úseky sú:
- cesta II/589 - hlavne za zníženej viditeľnosti a v zimných podmienkach v časti medzi obcami
Chotín – Svätý Peter – Dulovce - Pribeta,
- mosty nad riekami v meste Kolárovo na cestách II/563 a II/573,
- cestný most na ceste I/63 I/64 v meste Komárno,
- cestný nadjazd na ceste I/63 v meste Komárno,
- križovatka ciest II/509 a II/589 v obci Pribeta,
- cesta II/573 Komárno – Kolárovo - cesta je úzka, so zvodidlami a strmými svahmi násypov,
zákruty majú oblúky s malým polomerom
Pri haváriách v cestnej doprave sú ohrozené ľudské zdravie a životy, tiež majetok (samotné
dopravné prostriedky), bývajú spôsobené škody na cestách, dopravných zariadeniach, druhotnými
následkami môže byť ohrozené životné prostredie únikom PHM, chemických látok do prostredia,
následne môžu vznikať požiare, výbuchy na havarovaných dopravných prostriedkoch.
 Železničná doprava
Nebezpečné a rizikové úseky železničných tratí sú najmä železničné priecestia:
- na trati Dunajská Streda – Komárno
1. pred obcou Bodza
2. v obci Zemianska Olča
3. pred obcou Okoličná na Ostrove
4. v obci Zlatná na Ostrove
5. v Komárne smer Hadovce
- na trati Komárno – Nové Zámky
1. s cestou č. 589 smer Chotín
2. v meste Hurbanovo 2 x (smer Pribeta a smer Svätý Peter)
3. pred obcou Bajč (smer Dvory nad Žitavou)
Pri železničných haváriách sú ohrozené ľudské životy, zdravie a vznikajú značné materiálne škody.
Tiež sú ťažšie následky pri dopravných nehodách vlakov dopravnými prostriedkov hromadnej
dopravy (autobusmi). Podľa povahy prepravovaného materiálu vlakom alebo pri strete s nákladným
autom prevážajúcim nebezpečný náklad môže byť ohrozené aj životné prostredie, tiež hrozí únik
nebezpečných látok do okolia.
- Nehody produktovodov, plynovodov, prečerpávacích staníc a pod.
V okrese Komárno sa na prenos elektrickej energie využíva systém nadzemného rozvodu vysokého
napätia 110 kV v severojužnom smere Nové Zámky – Komárno a v smere od Dunajskej Stredy ku
Komárnu. Rozvod plynu v okrese sa realizuje stredotlakovým a nízkotlakovým plynovodom
v smere Nové Zámky – Komárno a západo-východným smerom Dunajská Streda – Štúrovo. Asi
polovica plynových potrubí je v súčasnosti už z polyetylénu. Vysokotlakový plynovod ani
kompresorové stanice sa na území okresu nenachádzajú. Tlak plynu sa znižuje na distribučný tlak
v regulačných staniciach, ktoré sú takmer pri každej plynofikovanej obci.
Nehody alebo havárie môžu vzniknúť na technologických častiach energetických rozvodných
sietí – transformátorové stanice, kompresorové stanice, regulačné stanice. Samotné rozvodné siete
(potrubia, elektrické vedenia) môžu byť zdrojom ohrozenia v prípade havárií, zemetrasení, zosuvov
pôdy, požiarov, výbuchov, povodní a pod.
2.e. Oblasti možného ohrozenia vznikom požiarov a výbuchov pri skladovaní a manipulácii s
obilninami v prevádzkach Mlyn Kolárovo, a.s. Kolárovo, OSEVA Slovakia, s.r.o Marcelová a pri
manipulácii s pohonnými hmotami v objekte Verejné prístavy, a.s. v Komárne.
3. KATASTROFY
3.a. Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení
V okrese Komárno sa nenachádzajú žiadne jadrovo-energetické zariadenia. Jadrovoenergetické
zariadenia v Mochovciach a v Jaslovských Bohuniciach svojimi oblasťami ohrozenia
nezasahujú do územia okresu Komárno.
3.b. Oblasti možného ohrozenia spôsobené leteckou prevádzkou
Nad územím okresu neprechádzajú žiadne letecké koridory, t.j. nie je reálna hrozba vzniku
veľkých leteckých nehôd.
3.c. Oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby
Na území okresu Komárno sa nenachádza žiadna vodná stavba. Vodné stavby na Váhu podľa
posledného upresnenia oblasti ohrozenia neohrozujú územie okresu Komárno. Vodná stavba
Gabčíkovo v okrese Dunajská Streda pri prípadnom rozrušení hrádzí svojou záplavovou vlnou
ohrozuje západnú časť okresu, presnejšie bezprostredne 4 obce (Kameničná, Čalovec, Lipové a
Komárno - časť Hadovce). Príchod záplavovej vlny na hranicu okresu Komárno sa predpokladá
do 11 hodín.
3.d. Vyhodnotenie ohrozenia následkov výpadku energií pri mimoriadnej udalosti
K rozsiahlemu rozrušeniu energetických sietí a rozvodov môže dôjsť v týchto prípadoch:
- pri živelných pohromách ako sú napr. víchrice, zemetrasenia, veľkoplošné požiare, pričom
postihnutá oblasť bude v miestach najbližších nezasiahnutých úsekových vypínačov
odpojená od dodávok,
- pri haváriách spojených s poškodením rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov, môže
prísť k dlhodobému výpadku dodávky energií.
Závažnosť a rozsah následkov bude závisieť od charakteru a doby výpadku, ktoré budú
ovplyvnené:
- stupňom rozrušenia energetických rozvodov a sietí (VVN, VN, plynovod),
- stupňom rozrušenia drobných rozvodov odberateľov,
- prioritami odberateľa,
- možnosťou využitia náhradných zdrojov.
V prípade rozsiahleho rozrušenia energetických sietí a rozvodov sa predpokladá, že obnova po
umožnení vstupu do postihnutej oblasti bude časovo náročná a nadobudne charakter dlhodobého
výpadku. Zabezpečenie dodávky energií za každých podmienok nie je v technických možnostiach
energetiky. Z tohto dôvodu provizórny prívod energií bude možné zabezpečiť len pre najdôležitejšie
(prioritné) objekty.
3.e. Priestory zvýšeného epidemického a epizootického ohrozenia
Epidemické ohrozenia
Priestory zvýšeného epidemického ohrozenia predstavujú potravinárske zariadenia :
- výrobne potravín,
- zariadenia spoločného stravovania,
- veľkosklady (vodovody, vodojemy).
V prípade mikrobiálnej kontaminácie potravín a vody v hore uvedených zariadeniach môže dôjsť
k výskytu choroboplodných zárodkov v požívatinách a tým k vzniku epidémii napr.:
- salmonelóz,
- črevnej úplavice,
- brušného týfusu a paratýfusu,
- botulizmu a pod.
3.f. Riziká možnej kumulácie rôznych druhov mimoriadnych udalostí
Na území okresu hrozí kumulácia následkov jednotlivých druhov mimoriadnych udalostí.
Ohrozenie povodňami, záplavovými vlnami (záplavová vlna z VS Gabčíkovo ohrozuje územie na
západ od Váhu a južne od Kolárova) môže byť kumulované so zemetrasením, únikom
nebezpečných látok zo stacionárnych zdrojov (Heineken a.s. Hurbanovo, Zimný štadión Komárno
na Alžbetinom ostrove, Verejné prístavy a.s. Komárno) a pri preprave, so snehovými kalamitami,
dlhodobým výpadkom energií, prípadne ich rôznymi vzájomnými kombináciami.
4. TERORIZMUS
Na Slovensku sme doteraz nezaznamenali teroristické útoky ohrozujúce väčší počet ľudí, ale
pre budúcnosť nie je možné vylúčiť takéto útoky. Potenciálnymi cieľmi sú miesta a objekty kde sa
zhromažďuje väčší počet ľudí (obchodné domy, nákupné centrá, školy, športové a kultúrne
podujatia, objekty hromadnej prepravy osôb, veľké podniky a závody, ...)
Možné ohrozenie teroristickým útokom chemického alebo biologického charakteru:
Mesto
Názov priestoru
-
osôb Poznámka
počet Časový interval
od – do hod. v dňoch
Komárno
Trhovisko ANNAM
CENTRUM,
Železničná .ul.
400 06.00-11.00 streda,
sobota
Obchodný dom
KAUFLAND,
Bratislavská cesta
200 08.00-21.00 Pracovné dni a
víkendy
Obchodný dom
TESCO, Bratislavská
cesta
200 08.00-21.00 Pracovné dni a
víkendy
Obchodný dom LIDL,
Mederčská ul.
150 08.00-21.00 Pracovné dni a
víkendy
Obchodný dom LIDL,
Á. Jedlíka
150 07.00-20.00 Pracovné dni a
víkendy
Autobusová stanica
ARRIVA NZ, a.s.,
Košická ul.
200 06.00-07.30 pracovné dni
Železničná stanica ŽSR 200 05.00-08.00
13.00-16.00
pracovné dni
Jókaiho divadlo,
Komárno, Petöfiho
ulica
500 18.00-22.00 v prípade
kultúrnych
podujatí
Mestské kultúrne
stredisko, Hradná ul. 800 18.00-22.00
v prípade
kultúrnych
podujatí
Mestská športová hala,
Športová ul. 1000 17.00-20.00
v prípade
športových
a spol. podujatí
Bazilika sv. Ondreja
Palatínova ul. 500 10.00-12.00 nedeľa, sviatky kapacita 7000
Reformovaný kostol
ul. Jókaiho 500 10.00-12.00 nedeľa, sviatky kapacita 2400
Obec
Názov priestoru
-
osôb Poznámka
počet Časový interval
od – do hod. v dňoch
Kravany nad
Dunajom
Kultúrny dom 150 v prípade
kultúrnych
podujatí
Námestie Dunakorzo 150 v prípade
kultúrnych
podujatí
Kostol mena Panny
Márie
50 v prípade
bohoslužieb
Potraviny MÁNYA 50 Pracovné dni a
víkendy
Nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť
mimoriadnu udalosť
AMONIAK (triviálny názov čpavok)
VZOREC: NH3 (bezvodý alebo vodné roztoky s viac než 50% NH3)
UN KÓD: 1005
Vzhľad: amoniak je bezfarebný plyn alebo skvapalnený plyn so štipľavým až dráždivým a
dusivým zápachom, toxický, horľavý a pri určitých koncentráciách aj výbušný.
Vlastnosti: amoniak je toxická veľmi nebezpečná, málo horľavá látka (pri normálnej teplote
nereaktívna). Pre svoju dobrú rozpustnosť vo vode dráždi horné dýchacie cesty, má teda
varovné vlastnosti. Nebezpečenstvo vznietenia hrozí za vyšších teplôt, pričom sa za tepla (pri
požiari) rozkladá na nitrózne plyny. Pri uvoľnení plynu sa tvorí veľké množstvo studenej
hmly a leptavé výbušné zmesi. Hmla je ťažšia ako vzduch. Dýchací prístroj a úplný ochranný
odev je nevyhnutný. Vytekajúca kvapalina prechádza rýchlo do plynnej fázy. S vodou tvorí
látka silne leptavé zmesi aj pri zriedení. Nad hladinou sa môžu tvoriť hmly a pary so silnými
dráždivými účinkami. Pri kontakte s kyselinami vzniká veľmi prudká neutralizačná reakcia.
Fyzikálne a chemické vlastnosti chlóru
Bod varu -33,4 °C Molekulová hmotnosť 17,04
Tenzia pár 8,57 bar/20 °C Teplota vzplanutia horľavá látka
Bod topenia -77,7 °C Teplota vznietenia > 650 °C
Miešateľnosť s vodou 517 g/l
Medza výbušnosti so vzduchom
16-28 % obj.
Hustota pár (vzduch = 1) 1 : 0,6
koncentrácia 1 ppm je 0,695 mg.m Max. výbuchový tlak 0,6 MPa
Prípustné hygienické limity
NPK – Pp
max. 20 mg.m-3
Merné teplo v plynnej fáze
2,195 kJ.kg .K
NPK - Pm max 40 mg.m-3
Merné výparné teplo
kvapaliny
1 371,8 kJ.kg .K
Filter dých. prístroja K
Expozičný súčin pre výpočet
smrteľnej zóny
139,0 mg.min/l
Expozičný súčin pre výpočet
zraňujúcej zóny
13,9 mg.min/l
NPK - Pp —» 8 hodinová priemerná koncentrácia pre pracovné prostredie
NPK - Pm ^ medzná koncentrácia 10 minútová
Prevod z hmotnosti na objem: 1 kg plynu = 1 312 l = 1,312 m3
Prevod koncentrácií: 1 ppm = 0,695 mg.m 3
1 mg.l-1 = 1 438 ppm
1 ppm = jedna milióntina z celku, t.j. napr. 1 cm3 z 1 m3
Prvá pomoc pri zasiahnutí
Prvá pomoc spočíva v prenesení postihnutých mimo zamorený priestor na čerstvý
vzduch, uložení do stabilizovanej polohy, uvoľnení tesných súčastí odevu. Pri zastavení
dýchania hneď zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť
kyslík. Postriekané časti odevu, obuv a pančuchy ihneď vyzliecť (vyzuť) a odstrániť.
Postihnuté miesta na tele opláchnuť dôkladne vodou, a potom pokryť sterilným obväzom. Pri
zasiahnutí očí okamžite premývať 10-15 minút vodou, a potom bórovou vodou alebo
Ophthalmom. K tomu účelu treba roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať
pohybovať okom na všetky strany. Postihnutý musí mať úplný telesný pokoj, je možné
podávať upokojujúce lieky, zabezpečiť ochranu proti chladu. Omrznuté miesta netrieť. Zákaz
podávania alkoholických nápojov a zákaz fajčenia. Možné je inhalovať vodnú hmlu alebo 1
percentný roztok kyseliny octovej, alebo citrónovej. Pri silnom podráždení dýchacích ciest
proti kašľu aplikovať použitie aerosólového dávkovača s Dexametazonom podľa návodu na
použitie a neodkladne zabezpečiť odsun do zdravotníckeho zariadenia, resp. privolať lekára.
Toxické účinky amoniaku na človeka
Amoniak je už zmyslovo zistiteľný pri koncentráciách 1 – 5 ppm, t.j. 0,6 – 3,5 mg.m-3.
Pre 8 hod. je prijateľná koncentrácia asi 30 ppm, t.j. 20 mg.m-3, a vzhľadom k dobrému
návyku je možné vydržať asi hodinu pri koncentráciách 216 ppm, t.j. 150 mg.m-3 .
Polhodinový pobyt v koncentráciách 2160 ppm, t.j. 1500 mg.m-3, je životu nebezpečný a
koncentrácie nad 4 300 ppm t.j. 3000 mg.m-3, rýchle usmrcujú v priebehu niekoľkých minút.
Koncentrácie vyššie ako 10000 ppm t.j. 6950 mg.m-3, poškodzujú už priamo aj pokožku a sú
teda nebezpečné aj vtedy, ak sú dýchacie cesty chránené. Dlhší pobyt vo vysokých
koncentráciách (najmä v uzavretom priestore), má za následok pocit silného podráždenia
dýchacích ciest, očí a môže dôjsť ku kŕčom a edému pľúc.
Chronický účinok je obdobný, ako u iných dráždivých látok, t.j. nepríjemné
podráždenie očných spojiviek, dráždenie nosohltanu a priedušiek, kašeľ a z neho vznikajúca
rozodma pľúc so všetkými vážnymi následkami na možné zmeny vnútorných orgánov, napr.
na slezine. Styk s tekutinou vyvoláva na nechránených častiach tela ťažké omrzliny.
ROPA
Ropa je mimoriadne horľavá kvapalina, je to zmes uhľovodíkov minerálneho pôvodu
určená k ďalšiemu rafinérnemu spracovaniu. Je to komplexná zmes uhľovodíkov, pozostáva
prevažne z alifatických, alicyklických a aromatických uhľovodíkov, môže obsahovať v malom
množstve aj zlúčeniny dusíka, kyslíka a síry.
Fyzikálne a chemické vlastnosti ropy:
 skupenstvo: kvapalina
 farba: hnedá až čierna
 zápach: charakteristický zápach
 bod varu: ˃ 30o C
 bod vzplanutia: ˂ - 25o C
 hustota: 700 – 900 kg.m-3 pri 20o C
 rozpustnosť vo vode: málo rozpustná
Pri požiari:
 ropa horí plameňom za súčasnej tvorby hustého dymu
 pri horení ropy v splodinách horenia sa nachádza CO, CO2, NOx a sadze
 vzniká intenzívne tepelné žiarenie
 vhodné hasivá sú vzduchová hasiaca pena, hasiaci prášok CO2
 nevhodné hasiace prostriedky – priamy prúd vody
 zásahové jednotky musia byť vybavené vhodnými prostriedkami na ochranu pred
tepelným žiarením a na ochranu dýchacích ciest proti expozícii nebezpečnými splodinami
v prípade väčšieho požiaru.
Toxické účinky ropy:
Účinky ropy a výparov ropy môžu spôsobovať bolesti hlavy, ospalosť alebo závrate,
zvracanie a poruchy koordinácie. Pri zasiahnutí pokožky spôsobuje jej podráždenie a
sčervenanie, dráždi očné tkanivo. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľná,
môže spôsobiť rakovinu. Ropa je toxická pre vodné organizmy s dlhotrvajúcim účinkom.
PROPÁN - BUTÁN
Názov výrobku: Propán-Bután zmes
Chemický názov: Propán
Bután
Chemický vzorec: C3H8
C4H10
Vlastnosti: je to bezfarebný horľavý a výbušný plyn, sladkastého zápachu, pri použití
odorantu ako varovnej látky má charakteristický merkaptánový zápach (po síre). Používa sa
na vykurovanie a pohon motorových vozidiel a priemyselné využitie spaľovaním v
špeciálnych horákoch.
Fyzikálne a chemické vlastnosti propánu a butánu
Propán (pri 20 0C) Bután (pri 20 0C)
Molová hmotnosť 44,09 Molová hmotnosť 58,12
Bod varu -42,6 °C Bod varu -0,5 °C
Bod topenia -190,16 °C Bod topenia -134,96 °C
Teplota vznietenia 470 °C Teplota vznietenia 372 °C
Kritická teplota 96,74 °C Kritická teplota 152,04 °C
Hustota pár (0 °C, 101,325 kPa) -3
2,019 kg.m
Hustota pár (0 °C, 101,325 kPa) -3
2,59 kg.m
Hustota (kvap. pri 15 °C) -3
508 kg.m
Hustota (kvap. pri 15 °C) -3
585 kg.m
Relatívna hustota ku vzduchu cca 1,77
Medza výbušnosti - spodná 1,5 % obj.
Medza výbušnosti - horná 9,5 % obj.
Zloženie zmesi Propán-Butánu
Zmes Propán-Bután Letná Zimná
C2 – uhľovodíky a inertné plyny [ % ] max. 7
C3 – uhľovodíky [ % ] min. 30 55
C4 – uhľovodíky [ % ] 30 - 60 15 - 40
C5 – a vyššie uhľovodíky [ % ] max. 3 2
Nenasýtené uhľovodíky [ % ] max. 60 65
Sírovodík mg/kg max. 0,2
Celková síra mg/kg max. 200
Odparok mg/kg max. 100
Poznámka
C5 uhľovodíky a vyššie môžu byť nahradené čiastočne alebo celkom C4 uhľovodíkmi,
pričom súčet obsahov uhľovodíkov C4 a C5 a vyšších neprekročí pri letnom druhu 63 % a
zimnom 42 %.
Prvá pomoc
Vdychovanie nízkej koncentrácie plynu so vzduchom má mierne narkotické účinky na
centrálnu nervovú sústavu, čo vedie k depresiám. Vdychovanie vysokej koncentrácie plynu so
vzduchom môže spôsobiť kómu, ktorej predchádza stav podobný opitosti a strata svalovej
koordinácie. Narkotické účinky sa prejavujú až pri koncentráciách ďaleko vyšších ako je
medza zápalnosti.
Vzhľadom k tomu, že môže vo vzduchu nahradiť kyslík, pôsobí ako jednoduchý asfyziant
(látka spôsobujúca dusenie). V prípade nadýchnutia treba postihnutého premiestniť zo
zamoreného priestoru na čerstvý vzduch. Udržiavať v teple a pokoji. Pri ťažších prípadoch
použiť dýchací prístroj. Ak postihnutý nedýcha, je treba zaviesť umelé dýchanie z úst do úst,
prípadne umelé dýchanie s vonkajšou masážou srdca. Privolať lekára. Dbať na vlastnú
bezpečnosť.
Pri zasiahnutí pokožky alebo očí kvapalným plynom dochádza odparovaním plynu pri
cca - 22 0C ku vzniku studených popálenín/omrzlín. Postihnuté miesto minimálne 15 minút
oplachovať vodou. Pri poskytovaní prvej pomoci si uvedomte, že aj drobné povrchové
popáleniny si vyžadujú sterilné ošetrenie a definitívne ošetrenie v lekárskej ambulancii.
Opatrenia pri úniku
Opustiť zamorený priestor. Postarať sa o dostatočné vetranie. Odstrániť zdroje
požiaru. V zamorenom priestore zákaz používať iskriace náradie, prístroje, ktoré nie sú
vybavené do prostredia, zapínať alebo vypínať elektrické osvetlenie. Pokúsiť sa zastaviť
unikanie plynu. Vzhľadom k tomu, že plyn je ťažší ako vzduch, zabrániť vniknutiu do
kanalizácie, pivníc, podzemných priestorov, preliačin a jám vyskytujúcich sa pod úrovňou
terénu.
CHLÓR
VZOREC: Cl2
UN KÓD: 1017
Vzhľad: chlór je nehorľavý žltozelený, štipľavo zapáchajúci, leptavý, jedovatý plyn. V
skvapalnenom stave je to svetlá, bezfarebná kvapalina.
Vlastnosti: chlór je veľmi nebezpečná nehorľavá látka, ktorá je pri zahriatí nestála.
Vyskytuje sa ako stlačený alebo skvapalnený plyn v tlakových fľašiach, sudoch alebo
cisternách. Uvoľnený skvapalnený plyn rýchlo prechádza do plynného stavu. Pri rozpínaní
plynu sa rýchlo tvorí veľké množstvo chladnej hmly. Plyn a hmla sú ťažšie ako vzduch, sú
žieravé a jedovaté. Plyn sa len nepatrne rozpúšťa vo vode. Dýchací prístroj a úplný
ochranný odev je nevyhnutný.
Fyzikálne a chemické vlastnosti chlóru
Bod varu -33,8 °C Molekulová hmotnosť 70,91
Tenzia pár 6,8 bar/20 °C Teplota vzplanutia nehorľavá látka
Bod topenia -101 °C Teplota vznietenia nehorľavá látka
Miešateľnosť s vodou 0,07 % hmot.
Medza výbušnosti so
vzduchom
nehorľavá látka
Hustota pár (vzduch = 1) 1 : 2,486
koncentrácia 1 ppm je 2,9 mg.m Max. výbuchový tlak nehorľavá látka
Prípustné hygienické limity
NPK – Pp
max. 3 mg.m-3
Merné teplo v plynnej fáze
0,479 kJ.kg .K
NPK – Pm (medz. 10 min) max 6 mg.m-3
Merné výparné teplo
kvapaliny
288 kJ.kg .K
Filter dých. prístroja B
Expozičný súčin pre výpočet
smrteľnej zóny
21 mg.min/l
Expozičný súčin pre výpočet
zraňujúcej zóny
2 mg.min/l
Merná hmotnosť (-40 °C) 1 507 kg.m-3 Merná hmotnosť (0 °C) 3,214 kg.m-3
Prvá pomoc
Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do stabilizovanej polohy, uvoľniť
im tesné časti odevu. Pri zastavení dychu okamžite zaviesť umelé dýchanie, alebo
dýchanie pomocou prístroja, prípadne priviesť kyslík. Zasiahnuté časti odevu okamžite
odložiť a odstrániť. Postihnuté miesta na tele dôkladne opláchnuť vodou, a potom prikryť
sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí ich okamžite 10 -15 minút premývame vodou. Je
nutné privolať lekársku pomoc. Transport postihnutých robiť len v ležiacej polohe. Prvú
pomoc poskytujeme výhradne v ochrannom odeve s ochranou dýchacích ciest.
Zdravotné ohrozenie
Intenzívny dráždivý účinok chlóru sa uvádza ako následok jeho reakcie s vlhkosťou,
pričom vzniká kyslík a chlorovodík. Ide o účinok oxidačný a o účinok kyseliny. Pri styku
so živým tkanivom nie je vylúčený ani vznik chlórovaných látok. Po inhalačnej expozícii
sa objavuje kašeľ, bolesti na prsiach, zvracanie (v niektorých prípadoch krvavé), pocit
dusenia a bolesti hlavy. V citlivosti na chlór sú veľké individuálne rozdiely. (Podľa údajov
z literatúry je chlór cítiť od 0,5 ppm až 5 ppm. Koncentrácia 3 – 6 ppm spôsobuje pálenie
očí, škriabanie v nose, u citlivejších kašeľ a chrapot. V koncentrácii 15 ppm je dráždenie
silné a pobyt trvajúci 30 – 60 minút, je považovaný za nebezpečný. Nebezpečenstvo
vzniku edému pľúc je pri koncentrácii 50 ppm veľké už po veľmi krátkej expozícii. V
koncentrácii 100 ppm nie je možné vydržať dlhšie než minútu. Koncentrácii 1000 ppm
môže usmrtiť už po niekoľkých vdýchnutiach.
Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach
SPÔSOBY VAROVANIA OBYVATEĽSTVA
Za včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb (VaV), orgánov a organizácií na
ohrozenom území po vzniku mimoriadnej udalosti zodpovedajú :
 právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia (prevádzkovatelia) v priestoroch a vo
všetkých objektoch, ktoré bezprostredne ohrozujú pre svojich zamestnancov, osoby
prevzaté do starostlivosti a iné osoby
 určené orgány štátnej správy, samosprávne orgány a ďalšie právne subjekty v súlade
so zákonom o civilnej ochrane na ostatnom území.
Varovanie obyvateľstva je zabezpečené prostredníctvom sirén varovnými signálmi:
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén
- pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti,
b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén
- pri ohrození ničivými účinkami vody,
„KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania
- vyhlásenie konca ohrozenia alebo konca pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (vo vysielaní
rozhlasových a televíznych staníc), v rámci obce miestnym rozhlasom.
Slovná informácia obsahuje deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia, údaje o zdroji a
druhu ohrozenia, údaje o veľkosti ohrozeného územia, základné pokyny pre činnosť
obyvateľstva.
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva
dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase
skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania
týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Na území okresu Komárno je varovanie obyvateľstva zabezpečované prostredníctvom
okresnej siete sirén, ktorá pozostáva z 1 elektronickej sirény autonómneho systému Heineken
Slovensko, a.s. Hurbanovo, 49 elektronických sirén a 25 elektromotorických sirén v správe
okresného úradu. Elektronické sirény sú ovládateľné diaľkovo z varovacích a vyrozumievacích
centier republiky a Nitrianskeho kraja. Elektromotorické sirény sú ovládateľné miestne.
ZÁCHRANNÉ PRÁCE
Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, ochranu zdravia osôb a záchranu
majetku, ako aj ich odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov. Riadia sa na základe
skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja.
Záchranné práce vykonávajú základné záchranné zložky integrovaného záchranného
systému, ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného
zboru a osoby povolané na osobné úkony.
Okresný úrad riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej
správy, právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov alebo obcí; prednosta okresného
úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych orgánov,
starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám vo svojom
územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác.
Pri riadení záchranných prác sa ukladajú úlohy a vydávajú ústne alebo písomné príkazy
na ich vykonanie a kontroluje sa ich plnenie. Ústne príkazy sa následne vyhotovujú v
písomnej forme.
Príkazy sa vydávajú aj na:
a) uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti,
b) rozvinutie miesta riadenia,
c) zaujatie záložného miesta riadenia,
d) určenie komunikácií na záchranné práce,
e) uzavretie ohrozeného alebo postihnutého priestoru,
f) vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva,
g) skončenie prác na ohrozenom území alebo na území postihnutom
mimoriadnou udalosťou,
h) povolanie na osobné úkony,
i) vecné plnenie,
j) odvolanie subjektov po vykonaní záchranných prác.
Na zabezpečenie činnosti subjektov vykonávajúcich záchranné práce sú vykonávané
opatrenia, ktoré sú zamerané najmä na:
 zásobovanie vodou a potravinami určenými na ľudskú spotrebu,
 dodávku elektrickej energie na osvetlenie a činnosť pracovísk a pohon agregátov,
 zásobovanie pohonnými látkami a náhradnými dielcami,
 dodávky materiálu na zabezpečenie činnosti jednotiek civilnej ochrany,
 finančné zabezpečenie.
Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti
Po vzniku mimoriadnej udalosti sa vykonávajú záchranné práce a ďalšie potrebné činnosti a
opatrenia:
a) varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku,
b) monitorovanie územia,
c) regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,
d) prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť,
e) evakuácia,
f) hygienická očista,
g) špeciálna očista terénu, budov a materiálu,
h) príprava a informovanie obyvateľstva,
i) ukrytie osôb,
j) individuálna ochrana osôb,
k) úlohy na materiálno-technické a finančné zabezpečenie realizácie prijatých opatrení.
 

© 2024 Kravany nad Dunajom
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.